Svenska bolag har Kina i sikte

Sittandes på mitt hotellrum här i Bangkok har jag just läsy den här intressanta artikeln för svenska företags ambitioner i Kina:

De flesta svenska företagen i Kina är expansiva och lönsamma. De ökar sina marknadsandelar och investeringar trots flera handelshinder och stigande kostnader. De har över 75000 anställda och tänker rekrytera fler. Det konstateras i en ny enkät med svenska företag i Kina.
Det går bra för en klar majoritet av de svenska företagen på plats i Kina, enligt den nya affärsklimatundersökning som har gjorts av svenska ambassaden, Svenska handelskammaren och Exportrådets kontor i Peking.

Det är den tionde enkäten som gjorts sedan 2000. Den bygger på svar från 166 av 213 tillfrågade företag. De utgör i sin tur ungefär hälften av de 400–500 svenska företag som är etablerade i Kina.

Undersökningen speglar alltså företagens verksamhet i landet och inte exporten till Kina. Enkäten besvarades under sommaren 2011 och har nu sammanställts i en analys.
Här är några av slutsatserna:
1. År 2010 hade de svenska företagen tillgångar i Kina på minst 36 miljarder yuan (ungefär lika mycket i kronor), jämfört med cirka 10 miljarder tio år tidigare.
2. Närmare 40 procent av företagen säljer eller tillverkar industrivaror, medan 30 procent är i tjänstesektorn och knappt 10 procent säljer eller producerar konsumentvaror.
3. Hälften av företagen uppger att verksamheten i Kina var lönsam och 20 procent att den var mycket lönsam 2010. Därmed gick 70 procent med vinst det året, mot 62 procent 2009.
4. Bland industriföretagen svarade 29 procent av dem att verksamheten var mycket lönsam. Sämre gick det i konsumentvarubranschen där nästan en tredjedel av företagen gick med förlust.
5. Nästan två tredjedelar av alla företag i enkäten planerade att nyinvestera 2011–2012. Lika många väntade sig bättre affärer 2011 och 2012 än 2010. Strax över hälften räknar med positiva effekter för sin egen del av den kinesiska femårsplan som lanserades 2011.
6. 63 procent av företagen rapporterar att de ökade sina marknadsandelar 2010 medan 8 procent tappade terräng. Men inget företag säger sig ha gjort betydande förluster av marknadsandelar.
7. Många av industriföretagen har högre marknadsandelar än de bolag som säljer tjänster eller konsumentvaror. Mer än vart femte svenskt industriföretag i Kina har en marknadsandel som överstiger 20 procent.
8. En grupp med påfallande höga marknadsandelar i Kina är medelstora industriföretag (med en årsomsättning på upp till 25 miljoner dollar). De har med något enstaka undantag kvar tillverkningen i Sverige, och de är ofta starkt specialiserade på nischprodukter. De allra flesta är också lönsamma, och 38 procent uppgav sig ha höga vinster.

Vågen av svenska satsningar i Kina har vuxit snabbt det senaste årtiondet. Mer än 70 procent av företagen har etablerat sig där efter millennieskiftet. Flest kom 2005–2009, men inflödet har fortsatt även sedan dess.

Tillsammans har de svenska företagen nu minst 75000 anställda i Kina, varav 53000 i de tio största företagen. Och expansionen fortsätter.

Fyra av fem företag säger att de vill öka antalet lokalanställda kineser. Men många uppger att de har svårt att få tag i relevant arbetskraft i konkurrensen med andra företag.

Att rekrytera rätt personal anges som den klart största utmaningen för företagens personalavdelningar.

Svenska företag möter också andra svårigheter, och bilden har förändrats efter den globala finanskrisens utbrott 2008.

Tidigare pekade de svenska företagen i de årliga enkäterna ut den hårda konkurrensen som det klart största hindret att nå lönsamhet i Kina. Men 2009 trängde risken för en ekonomisk inbromsning fram som det största orosmomentet, och 2010 bröt stigande kostnader och handelshinder fram som betydande problem.

Cirka 45 procent av de svenska företagen anser att ineffektiva import- och exportprocedurer samt osäkerhet om myndigheternas verksamhet var betydande handelshinder för dem 2010. Nästan lika många angav att långsamma betalningar och dokumenthantering liksom vissa höga importtullar vållade problem.

En tredjedel av företagen ansåg att de påverkades negativt av brott mot upphovsrätten och andra immateriella rättigheter. Och en fjärdedel pekade ut lokala standarder som ett annat hinder.
– Rapporten visar att svenska företag i stor utsträckning möter samma problem som sina europeiska och amerikanska likar, kommenterar ambassadör Lars Fredén.

När de svenska företagen sedan tillfrågas om vilka nackdelar de har i konkurrensen med kinesiska företag betonar de priser och regeringskontakter. Som de främsta egna konkurrensfördelarna framhävs produktkvalitet, design och varumärke.

Källa: SvD
Länk

Comments are closed.