Är du en coachande ledare?

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on mars 31st, 2012 by admin

I dagens ledarskap talas det allt oftare om betydelsen av ett “coachande ledarskap”. Ett skäl är att dagens näringsliv möter en allt större del välutbildade medarbetare som delvis ställer andra krav på ledarskap än tidigare generationer.
I detta intressanta ämne hittar ni lite mer information i den här artikeln hämtad från Bonnier Ledarskap:

Är du ledare, coach eller chef? Det troliga är att du är chef, ser dig som ledare och kanske vill bli mer coachande. För att kombinera dessa roller, krävs det att du har koll på definitionen av respektive begrepp och vad det innebär att coacha.

Chefsrollen är en titel, ett arbete som du har fått i uppgift att utföra. Den är förankrad uppifrån, men inte med självklarhet accep­terad av alla – vilket innebär att du kan vara chef utan att bli betraktad som ledare.

Ledarrollen hand­lar om förmågan att förstå sig själv och andra, kunna göra sig förstådd och att sätta upp realistiska mål. Som ledare är det viktigt att kommunicera företagets mål och värderingar till personalen. Alla har olika förutsätt­ningar att vara goda ledare – men det går att träna upp sina förmågor.

Coachen söker lösningar på pro­blem och ser möjligheter till utveckling istället för att leta orsaker till problem. Fokus läggs på att ge feedback, att hjälpa andra att förverkliga visioner och mål samt att betona det positiva och inspirera till nya sätt att tänka.

Ett coachande ledarskap bygger på att du är övertygad om att personalen kan utföra sitt jobb och att du ställer frågor som gör det möjligt att hitta nya infallsvinklar. Från att ha varit en lyx, är coaching nu allt vanligare i olika positioner och situationer. På samma gång finns det många som kallar sig coach med tillägg som t.ex. karriär-, livs-, chefs- och teamcoach.

Begreppet Coaching
I aktuell litteratur och forskning återfinns många olika definitioner och att vara coach idag är inte en skyddad titel, men ICF (International Coach Federation) anses vara ett av de seriösa organen för certifiering av coacher. Det finns ingen enhetlig modell för hur coachning skall bedrivas, men verktygen som ligger till grund är psykolo­gisk kunskap om människor samt praktiska samtalstekniker hämtade från kommunikationsteori, filo­sofi och olika terapiformer. Till skillnad från många tera­piformer sätter coachningen nutid och framtid i fokus. Den är inriktad på lösningar och möjligheter och har som bärande idé att varje människa själv har svaren, men behö­ver hjälp att hitta dem.

En vanlig modell för processen
En av de vanligaste arbetsmetoderna är GROW-modellen (Goal, Reality, Options, Will), vilken bygger på att coachen ställer frågor som följer en klar struktur. Först riktas frågorna till målet och då det har tydliggjorts och accepterats, fokuseras frågorna på den verklighet som personen verkar i. Detta åtföljs av frå­gor om de alternativ som finns samt viljan att göra något åt saken. Utifrån skillnaden mellan aktuell och önskad situation väljer perso­nen tillvägagångssätt, implementerar det, bedömer resulta­tet och lär av sina handlingar.

Läge att skilja på chefs- och coachingrollen
Många svenska företag gör strategiska satsningar på att träna ledare och medarbetare i ett coachande förhållningssätt. Även om det ingår i ditt uppdrag, kan det kännas svårt att samtidigt vara allt som en bra coach ska vara: Mentor (skapa mål/ visio­ner och se till potentialen), Projektledare (skapa handlingsplan och strategier och överva­ka), Personlig tränare (motivera och utmana med fokus på målet), Återkopplare (ge objektiv input och feedback på styrkor, mönster, vanor) samt Neutral partner (100 % fokuserad på mål och utveckling utan en egen agenda). Kombineras rollen som coach med att vara lönesättande chef, är det extra viktigt att kunna skilja på begreppen. Om du märker att en anställd behöver djupare stöd eller att relationen inte fungerar, finns det bra hjälp att tillgå externt.

Inte bara att heja på
Att coacha någon innebär långt ifrån bara att säga kom igen och det här fixar du. Det gäller att lyssna och att förstå. Inom management finns ofta en tendens att leta efter enkla och snabba lösningar för att skapa personlig utveck­ling. Det krävs en stor insats för att ändra på person­liga reaktionsmönster och det går inte att coacha någon som inte är motiverad till det.

Numera är det individen snarare än organisationen som ansvarar för lärande, utveckling och prestationsförbättringar. Vill du som chef coacha dina medarbetare, måste ni tillsammans tydliggöra målet. Börja med att be personen beskriva sitt mål med jobbet. Beskriv sedan företagets mål. Ställ frå­gor som t.ex. Hur kan du anpassa företagets mål så att det blir ditt mål? Fortsätt diskussionen med att ställa frågor som Vad kan du göra…? Hur kan du göra…? När ska du göra…?

Alla delar ska sammanfalla
En grundtanke som är bra att ha med sig i processen är att människor, organisationer och företag bär på mål, vär­deringar och övertygelser. Ju mer dessa delar sammanfaller, desto kraftfullare och snabbare händer det saker. Om bara två av tre delar sammanfaller uppnås inte samma effektivitet. Till exempel; om dina medarbetare har accepterat målet och tycker att jobbet stämmer med deras värderingar men inte är övertygade om att det går, kom­mer inte mycket att hända eller gå betydligt mer långsamt. Om de har accepterat målet och är övertygade om att det går, men att det strider mot deras värde­ringar, kan de nå målet – men mår troligen dåligt som följd. Om personalen istället jobbar i linje med sina värderingar och är övertygade om att de kan klara jobbet men saknar mål, blir det en massa aktivitet, men inget resultat.

Uppmuntra till egna initiativ
Ordet empowerment (egenmakt) är ett vanligt förekommande ord inom coaching och i det begreppet ingår t.ex. själv­tillit, socialt stöd, stolthet, delaktighet, egenkontroll, kom­petens, medborgarskap, självstyre, samarbete och delta­gande. Alla dessa ord ligger helt i linje med ett ledarskap som bygger på att göra utövaren mer självgående och initiativtagande utifrån de behov som finns i den operativa miljön. Empowerment har studerats flitigt och har föreslagits som lösning till företag som har fastnat i en nedåtgående spiral av bristande kreativitet och lönsamhet.

Källa: Bonnier Ledarskap, mars 2012
Länk

Vilken är tjejernas favoritbil?

Posted in Aktuellt, Allmänt on mars 31st, 2012 by admin

Den typiska tjejbilen – finns den? Amerikanska Inside Line har listat de tio bilarna med störst andel kvinnliga ägare. Varken Mazda MX-5 eller Porsche Boxster finns med!

Gör dig redo för att få dina fördomar krossade. I alla fall några av dem. Amerikanska Inside Line har tagit fram en lista på bilarna med störst andel kvinnliga ägare. Alla bilar som såldes på USA-marknaden under 2011 togs med i undersökningen.

På första plats kommer inte en typisk “tjejbil”, utan Volvo S40, med 58,9 procent kvinnliga ägare. Därefter följer Nissan Rogue (Qashqai i Europa) samt Volkswagen Eos och New Beetle. Sedan följer en knippe japanska bilar samt Hyundai Tucson och Jeep Compass.

Källa: Auto Motor Sport, mars 2012
Länk

10 saker du inte ska säga till chefen

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap on mars 30th, 2012 by admin

Skryt inte genom att säga att du är oersättlig. Och vägra inte att jobba med en viss kollega. Det är några av sakerna du bör undvika när du pratar med chefen.

Det är den amerikanska sajten businessinsider.com som listar tio saker du inte ska säga till chefen. En riktig klassiker är: ”kan du anteckna det åt mig”.
En annan dålig åtgärd är att boka in resor utan att förvarna eller varför inte att erkänna ett misstag men bara gå vidare och skaka på axlarna som om inget hänt.

I stället för att sparka bakut när ett samarbete med en viss kollega kommer på förslag är det förmodligen smartare att föreslå en alternativ lösning.
”Jag vet inte hur ni skulle klara er utan mig”. Nja, det är sällan bra att framställa sig som oersättlig, enligt businessinsider.com, som inte heller tycker att ultimatum till chefen är så smart.

Sajten avråder även från att hota med att lämna företaget för att få upp lönen. Det kan sluta med att du måste ta ett annat jobb du inte vill ha, och du gör dig förmodligen inte så populär hos chefen.

10 saker du inte ska säga till chefen – hela listan!

1. Kan du skriva ner det åt mig?
Om du måste ha något nedskrivet, gör det själv.

2. Jag bokade flygbiljetter till nästa månad.
Boka aldrig semester utan att först stämma av med chefen.

3. Mitt fel (my bad)
Anställda som inte tar sina misstag på allvar går inte hem hos chefen.

4. Jag kan inte jobba med Joe.
Att vägra jobba med en kollega kan göra att chefen uppfattar dig som svår.

5. Jag vet inte hur ni skulle klara er utan mig.
Alla går att ersätta, till och med primadonnor.

6. Gör det här, annars säger jag upp mig.
Vare sig det handlar om löneförhöjning eller semester är det en dålig idé att hota med att säga upp sig.

7. Jag har fått ett annat erbjudande. Kan ni matcha det?
Att använda andra jobberbjudanden för att få högre lön kan vara frestande, men det lyckas sällan.

8. Vad spelar det för roll?
Uttalanden som detta tyder på bristande respekt. Om din chef är oroad över något bör du också vara det.

9. Nej, jag kan inte göra X för jag måste göra Y.
Förklara i stället problemet som uppstått och be din chef avgöra vad som är viktigast.

10. Det är inte mitt jobb att göra det.
Att protestera mot arbetsuppgifter ör ett bra sätt att förlora stödet från din chef.

Källa: DI.se, mars 2012 och Business Insider
Länk

10 surprising health facts

Posted in Aktuellt, Allmänt on mars 30th, 2012 by admin

Sugar is as bad for you as cigarettes
Although sugar does not have the same stigma attached to it as smoking, the truth is indulging on sweet treats or dessert could be as bad for you as lighting up a cigarette. According to research by a University of California team, sugar is as damaging as both alcohol and cigarettes and, according to the researchers, should therefore be regulated to control consumption.

An hour’s sleep could make you happier than $60,000
What would it take to make you happier? A better job? A larger salary? Well, according to a US study by psychologist Daniel Kahneman and his colleagues, an increase in household income actually has little effect on your daily mood. In fact, the study suggests that getting one extra hour of sleep each night does more for your daily happiness than a $60,000 (£38,000) raise!

Exercise won’t make you thin
Although many people use exercise as their sole method of weight management, many studies have shown that exercise, when not combined with dietary changes, does very little in respect to losing weight. A study published in The British Journal of Sports Medicine found that when a group of obese people completed 12 weeks of supervised cardio workouts without dieting, most did not experience any significant weight loss results. However, it is important to remember that, while it may not lead to weight loss by itself, exercise still has plenty of other health benefits.

Chewing gum boosts your brain power
Don’t have time for your morning coffee? Try a piece of chewing gum instead to feel more alert. Researchers at Coventry University have discovered that chewing mint-flavored gum could dramatically decrease feelings of tiredness. Meanwhile, separate research studies have suggested that chewing gum can improve test scores and improve memory by 35%.

Coffee can help ward off depression
We often hear about how caffeine is bad for us; however, a study from the Harvard School of Public Health has found that, for women, drinking four or more cups of caffeinated coffee a day could reduce risk of depression by 20 per cent. An earlier study of over 80,000 women also revealed that women who drink more than two cups of coffee a day are less likely to commit suicide.

Being optimistic can save your life
We all know that thinking positively can have a great impact on your happiness, however research has also revealed that being an optimist can help you live longer. Research findings published in the European Heart Journal reveal that optimistic people are less likely to suffer from heart disease, while researchers at Duke University Medical Center found that heart patients who were more optimistic about their treatment lived longer than those who were not.

Cash machines are as dirty as public toilets
Few of us would wash our hands after getting money out from an ATM machine; however, cleanliness tests in Britain have revealed that cash machines are just as dirty as public toilets. Experts assessed swabs from the key pads on cash machines and also from nearby public toilets and found that they both contained the same types of bacteria known to cause sickness.

Women are nine times more likely to suffer from a broken heart
Many people have felt at times like they were going to die from a broken heart, and research studies have now confirmed the existence of broken heart syndrome, a condition in which the release of adrenaline caused by shock (often due to overwhelming fear or pain) can lead to heart failure. Surprisingly research has also concluded that women are up to nine times more likely to suffer from this condition.

Less than one per cent of bacteria cause disease
In day to day to day life, we are surrounded by bacteria – in fact, healthy human skin is covered in around 1000 different species of bacteria. However, contrary to popular belief, most bacteria are not harmful and, in fact, less than one per cent cause disease. Furthermore, many forms of bacteria are actually good for you, including many of those that live on your skin and in your gut.

Stretching before running may lower your endurance
Many of us have been taught to warm up before exercise, however recent studies suggest that stretching before a run may not be beneficial to your workout. A study published in the Journal of Strength and Conditioning Research found that stretching before going for a run made a runner’s body less efficient so that they did not perform as well and were unable to run as far.

Source: Realbuzz. com
Link
For more reading …

Trött på telefonförsäljare?

Posted in Aktuellt, Allmänt on mars 27th, 2012 by admin

Hör du till dem som tycker att telefonförsäljarna blivit allt intensivare och allt aggressivare? Klaga! “Marknaden behöver saneras”, säger Tina Wahlroth, vd för Sveriges callcenterförening (SCCF).

En internetsökning på orden “jävla” och “telefonförsäljare” ger närmare 60.000 träffar. Kombinationen “telefonförsäljare” och “idiot” ger över 86.000 träffar. På sidor som vemringde.se och missatsamtal.se varnar man varandra för att svara när ett visst nummer visas i displayen på telefonen. Och många delar med sig av historier om samtal från påstridiga och direkt oförskämda säljare.

Men trots det, och trots att det varje år rings minst 30 miljoner säljsamtal, är det bara ungefär tusen som leder till formella klagomål till Konsumentverket eller Direktmarknadsföringsnämnden.
“Det innebär att inte ens en promille av alla samtal leder till klagomål. Det är alldeles för lite”, säger Tina Wahlroth, vd för branschföreningen SCCF.
“Vi vill ha fler klagomål. Marknaden i Sverige behöver saneras”, säger hon.

Många tycker att problemen med telefonförsäljare ökat under senare år och att försäljarna blivit allt aggressivare. Företag du redan är kund hos ringer gång på gång med samma erbjudande om utökade tjänster. Antingen har de dålig selektering i sina databaser eller så har de delat ut samma kundmaterial till flera olika telemarketingbolag, tror Tina Wahlroth.

Allt fler försäljare ringer också till våra mobiltelefoner. SCCF, som också står bakom Nix-registret, tycker att det är oetiskt.
“Vi har förbjudit våra medlemmar att ringa till mobiler. Mobiltelefonen är en mer personlig kanal och du kan inte freda dig eftersom Nix-registret inte omfattar mobiler”, säger Tina Wahlroth.

De som redan har oss som kunder har rätt att ringa oss, även på mobilen. Det samma gäller givetvis om det är vi själva som uppgett att vi vill bli kontaktade på mobilnumret. Alla andra kan vi försöka att freda oss mot genom att bli försiktigare med våra personuppgifter.
“Det är ytterst oroande att folk är med i tävlingar och enkäter till höger och vänster. De kontaktuppgifter man uppger då kan i värsta fall säljas vidare i många led”, säger Tina Wahlroth.

Etiska regler för telefonförsäljning:
– Medlemmar i SCCF har förbundit sig att följa föreningens etiska regler, exempelvis att under ett och samma dygn genomföra max tre påringningar inom samma kampanj.
– Den som ringer ska alltid presentera sig med namn och på vems uppdrag samtalet genomförs. Om kunden frågar ska uppringaren även svara på vid vilket telemarketingföretag denne är anställd.
– Vill den uppringde avsluta samtalet ska detta alltid respekteras.
– Vid en eventuell tvist kring resultatet av ett samtal ligger bevisbördan hos företaget.

Så klagar du:
Till Konsumentverket/KO kan du anmäla exempelvis vilseledande eller aggressiv marknadsföring, oskäliga avtalsvillkor och felaktig prisinformation.
Direktmarknadsföringsnämnden (DM-nämnden) är en näringslivsorganisation som tar emot anmälningar mot olika typer av direktmarknadsföring som du anser inte följt “god sed”.
Sveriges callcenterförening (SCCF) tar emot klagomål mot sina medlemmar, men uppmanar att man först tar kontakt med företaget i fråga eftersom det enligt föreningen är det snabbaste sättet att lösa eventuella problem på.

Källa: DI.se, 24 mars 2012

For good leaders, it’s all about how NOT to demotivate your employees

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on mars 23rd, 2012 by admin

I almost every Executive Coaching assignment I have we end up discussing how to really motiveta people. here are some more information:

For decades, “good” managers have concerned themselves with how to motivate employees – how to encourage their employees to give their best.

3 common demotivators
This doesn’t surprise me based on similar research showing that bad behavior at work has a much stronger influence on company morale and productivity than good behavior does to counteract it.

All of this theory is well and good, but are there common demotivators you can eliminate in your workplace?
1.Lack of clarity and communication
When people don’t know what you need from them, they lose motivation to work hard on the tasks at hand. They question whether their work is valid and useful to achieving end goals.How to turn it around: Recognize employees in-the-moment to clearly communicate to employees what it is you need and expect that is of value to the organization.

2.Lack of meaning and purpose
Without this clear communication, employees lose all sense of meaning and purpose in their work, two factors often identified as critical to employee engagement and happiness at work.How to turn it around: Help employees understand the deeper value their contributions by tying recognition to core company values and strategic objectives. This lets them know how their efforts are contributing to achieving larger goals.

3.Lack of progress
Recently identified through rigorous research as the primary factor of employee engagement, progress is essential to motivation. Otherwise employees feel as if they are spinning in circles but never truly accomplishing an end result of value.

How to turn it around: Don’t wait until the conclusion of a project to recognize employee efforts and contributions – especially in projects that can last months to years. Keep employees focused and, yes, motivated by recognizing and rewarding progress along the way.

Source: Derek Ivine (more information here), November 2011
Link

Smart telefon kan ersätta datorn

Posted in Aktuellt, Allmänt on mars 19th, 2012 by admin

De smarta mobilerna får allt mer datorkraft, men hur mycket dator är de egentligen? När kan man koppla på stor skärm och riktigt tangentbord och ersätta hemdatorn.
– Rent tekniskt är vi redan där, säger Sonys produktmarknadschef Rickard Skogberg.

Den nyligen avslutade mobiltelefonmässan i Barcelona bjöd inte på några omvälvande nyheter. De flesta mobiltillverkare presenterade dock nya flaggskepp, där farten och antalet kärnor i processorerna påminner väldigt mycket om specifikationerna för en hyfsad laptop. Att de kan visa hd-filmer på stora tv-skärmar är numera vardagsmat.

Men det betyder inte att alla telefonens appar och funktioner fungerar felfritt på en stor skärm. I Barcelona presenterade bolaget Canonical en lösning som bygger på att man installerar Linuxoperativet Ubuntu for Android vid sidan av telefonens operativsystem. En docka kopplar telefonen till skärm och ett stort tangentbord. Canonical beskrev det blygsamt som årets “killer-app”. Motorola har tagit fram en liknande lösning. Nackdelen är förstås att de som inte är vana vid Linux har lite att lära.

Rickard Skogberg påpekar att Sony också kommer med en docka och med den inkopplad fungerar de medföljande Sony-apparna, som till exempel browsern och e-posten, utmärkt i en större skärm.
– Jag köpte nyligen en hemmalaptop, men nu inser jag att jag lika gärna kunde använda telefonen eller en surfplatta. När de prestandamässigt blir allt mer lika datorerna ändras konsumentbeteendet och i många fall är det lättare att använda telefon eller surfplatta. Nu för tiden gör man ju det mesta i webbrowsern och då blir operativsystemet ointressant.

Men kan de smarta telefonerna verkligen ersätta en “riktig” dator.
– Dit kommer vi säkert. Men eftersom telefonerna redan i dag är datorer så blir det mer en filosofisk fråga.

Peter Wissinger, affärsområdeschef på Windows Phone i Sverige, tycker att det handlar lite om äpplen och päron.
– Det kommer nog att finnas en nischmarknad för det här scenariot, men en dator med fast tangentbord kommer alltid att vara en bättre upplevelse än en platta eller en telefon med wlan-anslutet tangentbord. Var sak har sin plats och jag tror att vi i större utsträckning kommer att göra samma sak fast med olika prylar.

Källa: DN.se och TT, 19 mars 2012
Länk

Vad skapar framgångsrikt ledarskap?

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on mars 19th, 2012 by admin

Ja, det är en fråga som jag ofta får. Jag minns speciellt vid ett tillfälle då jag blev uppringd av en tidning. man ställde just denna fråga till fem olika personer och man fick bara svara med en eller som mest två meningar.

Visst, att vara en god lyssnare, att utveckla sina medarbetare, att kunna bygga starka och väl fungerande team, att skapa ett bra klimat, att vara en god kommunikatör och att vara duktig på målstyrning är alla viktiga faktorer för gott ledarskap. Men ytterst handlar det bara om en sak, nämligen att leverera!

Och vad ska man då leverera? Jo, det är ganska enkelt. Se till att nå de uppsatta målen. Eller, om man skall lyfta det ytterligare en nivå, ge ägarna vad de förväntar sig att få! Och om man tycker att det är otydligt – fråga!

Jag har under de senaste 20 åren haft förmånen att få arbeta med över 700 chefer och ledare på olika nivåer. Det har varit mycket spännande, fascinerande och framförallt lärorikt. Och det är nog inte en enda dag då jag inte använder mig av det jag lärt mig av alla dessa chefer. Inte minst i min roll som “Executive Coach” har jag en ovärderlig nytta av alla de situationer och exempel jag mött under under åren.

Inom ramen för mitt arbete med Executive Coaching diskuterar jag ofta nyckelfaktorerna för framgång (framgång definierat strikt utifrån hur jag anser att det bör definieras – se ovan!). Inte sällan handlar det om att utveckla sitt personliga ledarskap.
Ofta arbetar vi fram nyckelsituationer och diskuterar vilket beteende som är det bästa för att nå framgång. det handlar om att hitta ett, för att med ambitionen nå de övergripande målen, konstruktivt beteende.

Ibland är det bästa sättet att nå ett konstruktivt beteende helt enkelt att avstå från det destruktiva beteendet. På detta ämne följer här en artikel ur gårdagens Svenska Dagblad:

En destruktiv ledare får snabbare resultat men de långsiktiga konsekvenserna för arbetsplatsen eller organisationen blir negativa, säger Maria Fors Brandebo, forskningsassistent och doktorand i psykologi vid Försvarshögskolan, på institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap i Karlstad.

När hon är ute och träffar chefer och andra medarbetare och frågar vad man tror utmärker en destruktiv ledare brukar svaren bli: Psykopat, maktmissbrukare, någon med kontrollbehov, en lynnig och obalanserad person, en person med låg självkänsla, eller någon som favoriserar vissa anställda.

Men så enkelt är det inte, och den destruktiva chefen kan vara den vi minst tror, också den populära chefen. Och medarbetarundersökningar mäter inte destruktivt ledarskap, enligt Maria Fors Brandebo.
– Vi på Försvarshögskolan har studerat det destruktiva ledarskapet i fyra-fem år, säger Maria Fors Brandebo. Vi märker att det ger ett bra resultat för organisationen om man beter sig som en destruktiv ledare och medarbetarna sliter ut sig för att vara ledaren till lags. Vi utbildas ju i att det är resultatet som räknas.

Men på längre sikt kan det bli förödande för organisationen – man tappar medarbetare, det blir sjukskrivningar och andra negativa konsekvenser.
Maria Fors Brandebo förklarar att negativa händelser tar överhanden över det som är positivt, även om lika mycket är positivt. Dåligt är starkare än bra på olika områden, också inom ledarskap.
– En positiv upplevelse eller bra händelse måste vara fem gånger så stark som en negativ upplevelse eller dålig händelse för att slå igenom i vårt tänkande.

Närmaste chefen har stor påverkan på de underställdas motivation och Maria Fors Brandebo och hennes kollegor upptäckte att om de underställda upplevde positivt ledarskap gav det viss positiv inverkan på motivationen men negativ inverkan påverkade och drog ned motivationen mer. Dessutom är det de som finner mest mening i arbetet och därmed är så viktiga för organisationen tar mest stryk av destruktivt ledarskap.

Men det är långt ifrån svart och vitt, i verkliga livet har ledare både bra och dåliga egenskaper, påpekar Maria Fors Brandebo.
– Dåliga ledare kan ha många bra egenskaper men det är de negativa egenskaperna som måste vi jobba med att minimera.
Destruktivt ledarskap handlar om beteenden som riktar sig mot organisationen eller mot underställda. Fors Brandebo påpekar att det inte är intentionen som räknas utan resultatet.
– Om du ville göra något bra räknas det inte, det är resultatet som räknas, och konsekvensen av dina handlingar, om det sker upprepade gånger och eller är systematiskt. Det är inte destruktivt ledarskap om det är en engångshändelse, understryker hon.

Även en populär chef kan således vara destruktiv. Det kan vara den goa och glada som bara vill väl men konsekvenserna blir negativa och om det händer ofta blir det destruktivt.
Maria Fors Brandebo anser att man måste vara öppen för att alla, även chefer, har positiva och negativa egenskaper och arbeta för att öka de positiva, samtidigt som man arbetar på att minimera de negativa, även om det kan vara svårt för en chef att få negativ feedback på sina beteenden.
– Man kan jobba med att få bort beteenden som leder till destruktivt ledarskap, om man är medveten om dem.

Källa: SvD.se, 18 mars 2012
Du hittar artikeln på SvD.se här

Oljan är det största hotet!

Posted in Aktuellt, Allmänt on mars 19th, 2012 by admin

Dr Doom har identifierat det absolut största hotet i dagens globala ekonomi: oljan. Anledningen? Rädsla för krig och kärnvapen.
På sin blogg skriver Dr Doom, Nouriel Roubini, att det inte finns något allvarligare hot mot världsekonomin än fortsatta oljeprisstegringar.

Oljepriset är en bit ifrån men ändå på väg mot samma höga nivåer som inför den ekonomiska krisen 2008 då priset toppade strax över 145 dollar per fat, skriver han på sin blogg på Economonitor.
Enligt Dr Doom kan en allvarlig konflikt bryta ut om Israel ger sig på Irans atomprogram, även om risken i dag är liten.

Ett nytt krig behövs inte ens. Det räcker med att marknaderna blir rädda för ett nytt krig för att oljepriset ska stiga kraftigt, tror Dr Doom.
”De tre senaste globala recessionerna, före 2008, orsakades alla av en geopolitisk chock i Mellanöstern som ledde till skarpa prisstegringar i oljepriset”, skriver Nouriel Roubini. Han tar upp exemplet med oktoberkriget 1973 mellan Israel och de arabiska länderna som ledde till en global recession. Samma effekt fick den iranska revolutionen 1979 och Kuwaitkriget 1990.

Källa: DI.se, 19 mars 2012
Länk till artikeln

Explaining Executive Coaching

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on mars 18th, 2012 by admin