Frustrerade vd:ar ser mörkt på framtiden

Som ordförande i världens största revisions- och konsultfirma PWC har Dennis Nally inblick i några av världens största organisationer. Ändå tog de dystra resultaten i årets globala vd-undersökning honom på sängen.

Årets globala vd-undersökning från PWC som presenterades på Davosmötet i början av året visar en ökad pessimism bland företagsledarna om det egna företagets möjligheter inför 2013. Skaran av utvalda på det nordiska eftersnacksmötet några månader senare på Grand Hôtel begränsas till 100 personer och media är inte välkomna. ”Det blir ett annat typ av samtal när ledarna inte behöver tänka på sina pratminus”, konstaterar Dennis Nally.

Vad har sjunkit in för dig sedan Davos-mötet?
– Jag hade förväntat mig att vd:arna i vår undersökning skulle vara mer positiva om 2013. Inför 2012 stod vi mitt i skuldkrisen i Europa, prat om budgetstup i USA, utmaningarna i Mellanöstern och ett kommande ledarskifte i Kina. I stort sett löpte 2012 sedan utan större överraskningar, därför hade jag väntat mig höjda förtroendesiffror.

Varför är vd:arna då mer pessimistiska om 2013?
– Svaren återspeglar en besvikelse. Alla har insett att återhämtningsperioden i den globala ekonomin kommer vara längre och långsammare än vad någon föreställt sig. Företagsledarna känner också stor frustration över allt som världens regeringar har att brottas med, stora statsskulder, budgetunderskott, nya lagar, regler, skatter som påverkar företagens miljö.

Hur kommer svaren se ut inför 2014?
– Många moln måste skingras, först och främst i eurozonen. Cypern påminner om hur snabbt allvarliga problem kan utvecklas. I Italien har valet skapat en minoritetsregering som kan få kämpa för att rösta igenom förslag. Sen har vi frågan med ledarskapet i Kina och den politiska osäkerhet som följer med de senaste händelserna i Nordkorea. Den ekonomiska tillväxten i början av 2013 är lägre än förväntat. Är det hållbart, en trend? Hur de här stora frågorna utvecklas kommer ha en dramatisk effekt på hur världens företagsledare ser på 2014 och framåt.

När tror du på en återhämtning i världsekonomin?
– Jag tror på en mycket långsammare återhämtning globalt än vad alla såg framför sig för två år sedan. Och att den långsamma tillväxten kommer att hålla i sig. Men det beror på var du befinner dig i. I USA förväntar sig bedömare nu en tillväxt på 2-3 procent, medan Spanien ser en negativ tillväxt under hela 2013.

I er vd-undersökning inför 2011 var frågan om att hitta rätt kompetens den allra viktigaste för vd:arna. Har man släppt fokus på det när så mycket annat överskuggar?
– Nej, företagsledarna skulle inte klara den långsamma tillväxten om de satte talangfrågan åt sidan. Kärnan är att tillväxten kommer från utvecklingsmarknaderna och om man frågar företagsledare om det finns tillräckligt med kompetens där säger de flesta nej. 77 procent planerar att göra påtagliga förändringar i sina kompetensstrategier under 2013.

PWC planerar en kraftig tillväxt bland annat på afrikanska marknader. Samtidigt är det där företagsledare oroar sig allra mest för att hitta rätt kompetens. Hur jobbar ni med frågan?
– Mycket mer med att få nuvarande anställda att bli mer mobila, till exempel genom att vara flexibla med långtids- och korttidskontrakt. Vi jobbar också med lokala regeringar och högskolor med att utveckla kompetens lokalt. Kompetensområdet kan inte hanteras av näringslivet, regeringar eller universiteten ensamma.

Vilka är de största förändringarna du sett i hur stora multinationella kunder jobbar idag jämfört med innan finanskrisen?
– De bästa tillväxtmöjligheterna har ju funnits på utvecklingsmarknader och även medelstora företag anpassar allt från forskning och utveckling till försäljning efter kunderna där. Vi har också många fler osäkerhetsfaktorer i världen. Historiskt sett var bolagsledningarna ovilliga att driva på affärer innan en situation hade klarnat. Idag vet man att om jag ska kunna konkurrera måste jag hela tiden röra mig framåt – och utmana.

Och mer specifika följder av finanskrisen?
– Finanskrisen innebär att man måste ta ett steg tillbaka och se vilka läxor vi kan lära oss. Jag tror inte att någon vill se det hända igen – varken företag, tillsynsmyndigheter, revisorer eller politiker. Förhoppningsvis lyckas vi vara kollektivt smarta kring vilka förändringar som måste genomföras.

För revisionsbranschen finns förändringsförslag, tydligast revisionspaketet i EU, om bland annat tvingad rotation av revisionsbolag och förbud mot rådgivning i andra frågor mot revisionskunder.
– Ja och liknande diskussioner pågår i USA, Storbritannien och Kina – över hela världen egentligen. Obligatorisk rotation tror vi inte höjer utan snarare drar ner kvaliteten på revisionen då kunskap försvinner när du byter leverantör. Vi vill istället fokusera på hur vi blir mer relevanta för kapitalmarknaderna. Investerare vill bland annat se fler kvalitativa kommentarer, inte bara godkänd eller icke.

Man pratar ju om rotation ganska sällan, vart 6:e år som oftast?
– Tidsintervallet spelar förstås en stor roll, men om du har en stor komplex organisation och kunskapen om hur den fungerar hela tiden går förlorad så löper du en risk att minska kvaliteten på revisionen. Bolagen har andra mekanismer som ska garantera oberoende, till exempel roteras ansvarig partner hos revisionsfirmorna för börsnoterade bolag. Och helt ärligt ska en välfungerande revisionskommitté kunna säkerställa att revisionsfirman är oberoende. Vilket problem är det man försöker lösa – är det verkliga oberoendefrågan eller hur det ser ut utåt?

Hur skulle det påverka en jätte som PWC om de här reglerna infördes?
– Vi känner oss ganska säkra på att vi skulle få vår del av affärerna ändå. Det handlar mer om processen och att vi inte tror att en sådan reform skulle höja kvaliteten på revisionen.

Borde och hur kan revisionsbolag ta ett större ansvar i att undvika företagsskandaler och kriser ?
– Det finansiella systemet, i vilket revisorer spelar en viktig roll, behöver återupprätta företroendet. Många av de reformer och regler som införts de senaste åren är viktiga steg. Utöver det kunde till exempel revisionen breddas till att inkludera bättre riskbedömning. Revisorskommittéernas roll kunde också stärkas. Vi förespråkar en mer frekvent dialog mellan revisorer och regulatorer på finansiella institutioner samt mellan revisorer och revisionskommittéer. Det skulle ge ytterligare möjligheter att höja flaggan kring risk.

Källa: SvD.se, 24 juni 2013
Länk till artikeln

Comments are closed.