Hur levererar man i linje med ägarnas förväntningar?

I arbetet med styrelser och ledningsgrupper blir det allt mer uppenbart hur viktigt det är att både styrelsen och den operativa ledningen (VDn med sin ledningsgrupp) har en samsyn vad gäller bolagets kort- och långsiktiga målsättningar, strategi för framgång, marknadsförutsättningar samt kund- och marknadsförutsättningar.

150310 (4)   PS svJust samsynen mellan styrelse och operativ ledning är av avgörande betydelse. Men också samsynen (”alignment”) inom styrelsen (t.ex. ordförande vs. övriga ledamöter) och ledningsgruppen (t.ex. VD vs. övriga ledningsgruppsmedlemmar).
Sverige ligger idag långt framme i arbetet med att utveckla styrelsearbetet. En avgörande faktor är att styrelser i mycket hög grad genomför årliga styrelseutvärderingar. Baserat på resultatet tas beslut om hur styrelsens arbete kan effektiviseras ytterligare. Baserat på konkreta fokusområden och väl definierade mål följs sedan utvecklingen upp på årlig basis.

Hur fungerar det då i svenska ledningsgrupper? Jag kan konstatera att det är ganska klent ställt med faktabaserade utvecklingsinsatser. Väldigt få ledningsgrupper arbetar med regelbundna (årliga) kartläggningar av sitt arbete och mycket av arbetet sker följaktligen mycket traditionellt och slentrianmässigt. Och det trots den ökande betydelsen av ledningsgruppens effektivitet.

Känner du igen dig? Har du en känsla av att ni skulle kunna få ut mer kraft och engagemang i ledningsgruppens arbete? Eller vill du veta mer om hur du kan utveckla din ledningsgrupp eller styrelse och hur en styrelse- eller ledningsgruppsutvärdering går till?

Tveka inte att kontakta mig för ett förutsättningslöst möte.

Comments are closed.