Vem har tagit mina beslut?

Välkommen till en ny tids ledarskap!

Välkommen till Lagercrantz Associates och tredje numret av vårt nyhetsbrev Nya Ögon. Vi arbetar med executive och board search, rådgivning och styrelseutvärderingar. Vår verksamhet bygger på decennier av erfarenhet, ett omfattande nätverk och ett djupt engagemang i våra uppdrag.


Vem har tagit mina beslut?
I Nya Ögon 3 har vi tittat närmare på en differens som kan skapa irritation i styrelserummen. Skillnaden mellan beslut och uppföljning.

Det är snart dags för sommarledigheten och du har förmodligen lovat dig och din familj att i år blir det äntligen en lång, härlig sammanhängande ledighet utan oplanerade jobbavbrott.

Sannolikt kommer det inte att hålla.

Du är dessvärre i gott sällskap. I våra styrelseutvärderingar har vi sedan 2012 analyserat hur toppstyrelser utvecklar sin styrkraft och effektivitet. Över åren har vi sett en statistisk avvikelse som tyvärr är konstant: Alltför många beslut når inte över tröskeln i styrelserummet. De försvinner på vägen. Någon eller något har tagit dem.

Styrelsemedlemmar har stor tilltro till egna förmågan att fatta beslut, men när det kommer till uppföljning minskar tilltron.

Långsiktiga beslut riskerar att inte bli så långsiktiga. Besluten når inte fram till sin adress. Och därmed omsätts de inte i praktiken.

I vår utvärdering har vi såväl konkreta frågor om hur styrelsen fattar beslut och frågor med en direkt koppling till uppföljning, hur mycket tid som avsätts samt hur styrelsen håller sig informerad om avvikelser mot beslut.

Vårt utvärderingsmaterial visar en tydlig skillnad mellan hur styrelserna bedömer kraften i beslutsfattandet jämfört med förmågan och styrkan i uppföljningen av besluten. Vi ser även ett liknande mönster när det handlar om rena investeringsbeslut. På den värderingsskala vi arbetar med finns det en 35-procentig förbättringspotential i uppföljningen.

Kanske har avvikelsen sin naturliga förklaring. I en disruptiv värld med tvära kast, krävs en allt större anpassningsförmåga. Snabba beslut kräver effektivare processer. Och uppföljningen av många förändringsprocesser hamnar till slut utanför styrelserummen.

Det finns även några klassiska orsaker till beslutsbromsar enligt Harvardprofessorerna Galford, Frisch och Greene:

1. Ingen frågade mig

Behovet av en genomarbetad förankringsprocess är underskattad, inte minst tidsmässigt. Är processen förankrad? Är rätt personer informerade?

2. Jag sa inget tidigare, men…

Gör klart att tystnad är detsamma som ett ja i styrelsen. Ingen ska efter ett beslut är fattat säga att ”jag var inte helt säker”. Men räkna inte med att samma ska gälla i hela organisationen.

3. Jag gör det på mitt sätt

Den i särklass vanligaste orsaken. Beror ofta på att underlaget för genomförandet urvattnas på väg ut i organisationen redan på VD-nivå. Tydliga ”milestones” och regelbundna uppföljningar som avrapporteras i styrelserummet råder bot på detta.

Att komma ikapp besluten

1. Förändring är ett ständigt tillstånd

Utgår styrelsen från rätt omvärldsförutsättningar? Det finns under genomförandeprocessen skäl att ifrågasätta och kalibrera innan någon annan gör det på grund av förändringar i omvärlden. En sammanställning av svaren i våra utvärderingar, avseende området: ”Styrelsen ägnar tillräckligt mycket tid åt omvärldsbevakning” ger vid handen att styrelser inte anser att man lägger tillräckligt mycket tid på detta idag. Ändrade råvarupriser, andra viktigare processer som riskerar att störas, nytt beslutsunderlag kan i många fall leda till alternativa beslutsvägar. Nya aktörer dyker plötsligt upp mellan dig och kunden och kundernas köppreferenser och beteenden förändras i en rasande fart.

2. Svaret finns inte i siffrorna – utan i regelbundna avrapporteringar

Ett vanligt svar i våra intervjuer är att ”uppföljningen ser vi i siffrorna och resultaten”. Men som 10 000-meterlöparen behöver regelbundna mellantider för att sitt mål, måste förändringsprocesser avrapporteras mer regelbundet. Det måste ske med en tydlig koppling mellan vilka insatser / aktiviteter som genomförs och vilket resultat som nås.

3. Utvärdera ledningsteamet mot förändrade förutsättningar

Tar styrelsemedlemmarna beslutsprocessen hela vägen? Lagercrantz Associates har mångårig erfarenhet av VD-rekrytering och utvärderingar av såväl VD:ar som ledningsgrupper och dess enskilda ledningsgruppsmedlemmar . Teamets sammansättning och samspel skall ständigt ställas mot de utmaningar som organisationen står inför.

Lycka till med årets långa, härliga sammanhängande sommarledighet!

Vännerna på Lagercrantz Associates

Nya ögon på ledarskap relaterat till aktieägarvärde

Kort om oss på Lagercrantz Associates

Det sägs att världens totala kunskap dubbleras var tredje år. Att styra ett företag i denna omsättningshastighet ställer onekligen krav på den utvalde.

I takt med förändringarna förändras även kravprofilen på svenska företags styrelser och ledningar. Hur hanterar dagens ledare de allt snabbare omställningarna, som tex omfattande regelverk, digitalisering, förändrade köpbeteenden, media, miljöfrågor?

Förändringens pris läser vi om på näringslivssidorna. VD och styrelseordföranden lever ett kortare liv och felrekryteringar kostar företag och aktieägare stora pengar. Lagercrantz Associates startades 2012 med nya ögon på ledarskap, governance, hållbara rekryteringar och styrelseutveckling.

Vi har många års erfarenhet, unikt kontaktnät, faktabaserade utvärderingsverktyg av ledarskap och styrelser samt en djup förståelse av aktieägarperspektivet.

Lagercrantz Associates erbjuder fyra tjänster:
1. Rekrytering av ledare.
2. Rekrytering av styrelsemedlemmar.
3. Utvärdering av styrelsearbete.
4. Utvärdering av ledningsgrupper

Tillsammans har detta byggt Lagercrantz Associates – ett kondenserat, personligt företag för ledarrekrytering och styrelseutveckling, med en högre karat av kunskap hos våra enskilda medarbetare och en gemensam passion för att finna och utveckla den nya tidens ledare och styrkraft.

Nyheter

Vi är stolta och glada över att vi under våren har fått in Erika Magnus i vårt team. Erika har en bred internationell erfarenhet från finans, strategifrågor, IR och Corporate Communication, bl a från tillverkningsindustrin och telekom. Mer information om Erika här.

Comments are closed.