Tidsinsats och arvodering i svenskt styrelsearbete samt kommande ersättningsregler

Det torde nu vara klargjort vad gäller kommande beskattning av styrelsearvoden (se mer nedan).
Inför kommande diskussioner avseende eventuella justeringar av arvoden har vi, inom ramen för vårt arbete med faktabaserade styrelseutvärderingar, tittat närmare på några frågor kopplade till insats och arvodering.

Resultatet baserar sig på drygt 300 ledamöter under de senaste 18 månaderna.
Drygt 60% av deltagande styrelser är noterade bolag och en tredjedel PE-ägda bolag.

Hur mycket tid lägger Du på Ditt styrelseuppdrag?
– 55% lägger upp till 250 timmar på sitt styrelseengagemang
– 25% mellan 250 och 350 timmar.

Hur mycket tid lägger Du på Ditt uppdrag som styrelseordförande?
– 32% mer än 450 timmar
– 60% mer än 350 timmar

I vårt arbete med styrelser händer det att ledamöter berättar att ”det här uppdraget har tagit väldigt mycket mer tid än vad jag förväntade mig”. Av detta skäl har vi tittat närmare på frågan:
Har detta uppdrag motsvarat Dina förväntningar vad gäller Din tidsinsats?
– Hela 84% anser att uppdraget har motsvarat ledamotens förväntningar. Detta tyder på en
”realistisk införsäljning” när den nya ledamoten approcheras.

Hur ser man då avslutningsvis på ersättningen för sitt styrelseengagemang?
Är arvodet rimligt i förhållande till tidsinsatsen?
– 46% håller med ”fullt ut” att styrelsearvodet är rimligt (52% i gruppen ordföranden).
– 24% håller inte med om att ersättningen är rimlig

Nedan finner Du en kortare sammanställning av de nya skattereglerna avseende styrelsearvoden:
Skatteverket har förtydligat sitt ställningstagande avseende övergångsperioden. Detta innebär en förlängning av den övergångsperiod där arvoden kan utbetalas till fakturerande företag utan beskattningskonsekvenser för parterna enligt nedan:
När det gäller redan ingångna avtal kan dessa fortlöpa viss tid utan beskattningskonsekvenser för inkomstbeskattningen. Detta bör dock som begränsning enbart gälla de avtal som ingåtts före HFDs dom och gäller under perioden fram till nästkommande årsstämma, dock senast under 2018.
Domen innebär att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst och kan inte längre faktureras till styrelsemedlems bolag. Några få undantag kan göras för avgränsade uppdrag för specifika insatser i andra företag.
Enligt skatteverket ska motsvarande bedömning och hantering även gälla ifråga om socialavgifter.

Johan Mathson
Partner
Lagercrantz Associates

Comments are closed.