Trender i styrelsearbetet – del 3

Posted in Aktuellt, Board work / Styrelsearbete on March 12th, 2018 by admin

3. STRATEGIARBETET I STYRELSEN

En summering av samtliga styrelseutvärderingar under perioden 2015 – 2018 visar att en så stor del som 69% av styrelserna inte är tillfreds med sitt strategiarbete.

Vi har under de senaste åren sett följande utveckling:
– Ett möte per år öronmärks för strategidiskussioner
– Ett möte blir till ett strategidygn för att få tiden att räcka till
– Ett strategidygn blir två strategidygn (ett på vår och ett på hösten)

Trots den ökade tidsinsatsen ser vi att 7 styrelser av 10 inte tycker att strategiarbetet är tillräckligt bra! Vi ser också att en allt större andel styrelser bedömer att bolagets strategi är ”ganska tydligt”, istället för som tidigare ”mycket tydlig”. Strategiarbetet har helt enkelt blivit svårare!

Dialogen med styrelser har gett oss bilden att den allt snabbare, och mer oförutsägbara, utvecklingen på marknaden gör styrelsens strategiarbete allt mer utmanande. Många styrelser brottas med vad detta kommer att innebära för dess strategiarbete.
En annan iakttagelse är en att många styrelser inte definierat strategibegreppet. Det som en ledamot upplever vara kort på sikt kan av en kollega upplevas som långsiktigt och det som några tycker är operativa frågor ses av andra som strategiska frågeställningar.
Till detta kommer, en i flera fall, olika bild av hur den operativa ledningen och styrelsen ser på styrelsens roll i företagets strategiarbete. Denna olikhet i uppfattning skapar olika förväntningar som i många fall får till resultat att företagets strategiarbete blir lidande. Läs mer om detta under punkt 2 ovan (VDs ”strategistöd”).

Så behåller du medarbetarna

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on March 12th, 2018 by admin

Bra kollegor är viktigt för att medarbetare ska stanna på en arbetsplats. Det visar en färsk undersökning som Talentsoft har genomfört. Här är fem råd för att behålla medarbetarna.

Vi byter arbetsplats i högre utsträckning än tidigare. Faktum är att svenskar aldrig bytt jobb så ofta som i dag. Personalomsättningen är till nackdel för företagen eftersom arbetsbelastningen ökar när medarbetare lämnar – vilket leder till en effektivitetsförlust.

Det är en stor fördel att ha kännedom om medarbetarnas motivation och anledningar att stanna kvar på en arbetsplats. Utveckling, bonusar och korta fredagar kan vara bra verktyg för att få medarbetare att trivas, men den sociala aspekten är ännu viktigare.

Att har bra kollegor väger väldigt tungt. Det visar en färsk undersökning som företaget Talentsoft har gjort om de viktigaste parametrarna för att behålla medarbetare.

I undersökningen berättade tre av fyra deltagare att den viktigaste parametern på jobbet är att ha bra medarbetare. 64 procent av deltagarna angav bra lön som en viktig komponent och nästan hälften, 46 procent, svarade att flexibla villkor är betydande.

Talentsofts fem råd för att behålla medarbetarna:
1. Investera i sammanhållningen. Sociala aktiviteter stärker banden mellan medarbetare och stärker såväl motivationen som samarbetet.

2. Var öppen i löneförhandlingar. Just lönen är en avgörande motivationsfaktor för många och det kan därför vara positivt att vara transparent i löneförhandlingar.

3. Släpp på tyglarna. Flexibla villkor som att ha möjlighet att gå tidigt eller att få arbeta hemifrån kan bidra till större engagemang och motivation.

4. Investera i utveckling. Kurser och utbildningar kan med fördel prioriteras eftersom det höjer motivationen hos medarbetarna.

5. Visa respekt. Att respektera varandras yrkesroller och involvera varandra stärker relationen mellan ledningen och medarbetarna.

Källor: Talentsoft, Kvalitetsmagasinet, mars 2018
Länk

Trender i styrelsearbetet – del 2

Posted in Aktuellt, Board work / Styrelsearbete on March 8th, 2018 by admin

2. VDs ”STRATEGISTÖD”

Drygt hälften (53%) av samtliga VDar anser att styrelsens bidrag till den övergripande strategi inte är tillräcklig (”the boards’ contribution to the overall strategy”).

Ett skäl till denna kritiska bild är att det finns olika förväntningar från VD, operativ ledningen och styrelse (och i många fall inom en och samma styrelse).

Relationen styrelse vs. ledning i strategiarbetet varierar mellan bl.a. följande arbetssätt:
1. Styrelsen ansvarar själv för strategiarbetet.
2. Strategiarbetet bedrivs genom av ledningen och styrelsen arbetar tillsammans.
3. Ledningen ansvarar för strategiarbetet som sedan presenteras, och diskuteras, i styrelsen.
Detta är bara några, av många, olika scenarier.

Det väsentliga är att styrelsens roll i strategiarbetet är tydligt definierad. Valet skapar väldigt olika krav på styrelsen (inte minst kompetensmässigt) och bäddar dessutom för stora variationer i förväntningar.

Av detta skäl rekommenderar vi många ordföranden att diskutera, och fastställa, rollerna med styrelse och VD.

Trender i styrelsearbetet – del 1

Posted in Aktuellt, Board work / Styrelsearbete on March 5th, 2018 by admin

1. INTERNATIONELLA LEDAMÖTER

Vi ser ett minskat intresse för internationella styrelseledamöter.

Det är framförallt fyra skäl till detta:
a. Språk
Trots att vi i Sverige är vana med engelska som arbetsspråk är det många som inte är mer än 90%-iga på engelska jämfört med svenska. I allt fler styrelser anser man att det 10%-iga tappet i förståelse, engagemang och kvalitet i diskussionerna inte är optimalt.

b. Arvodering
För många internationella ledamöter innebär ett styrelsemöte i Sverige tre dagars insats (resa in, styrelsemöte och resa ut). Detta skapar en situation där arvoderingen blir extra viktig. Med den, i internationell jämförelse, låga ersättningsnivån i svenskt näringsliv blir det allt svårare att (inte minst i internationell konkurrens) attrahera den bästa kompetensen.

c. Engagemang / deltagande
I en miljö där det blir allt vanliga med fler styrelsemöten än tidigare (både fysiska och på telefon) blir det allt svårare att samla hela styrelsen (inte minst med utmaningen i att motivera tre dagar (inkl. resa) för ett extra styrelsemöte på plats). Och om mötet skall ske på telefon har man utmaningen med olika tidszoner som försvårar deltagande och ibland engagemang (En ordförande: ”Vi har ett tidsfönster på tre timmar om samtliga ledamöter skall kunna delta inom hyfsat normal arbetstid”).

d. Expats
I ett litet land med en förhållandevis stor export finns det inte sällan svenskar med flera års internationell erfarenhet att tillgå. ”Varför gå över ån efter vatten”, som en ordförande uttryckte sig.

Nästa artikel handlar om Styrelsens strategiarbete.

Få kvinnor på maktens bakgård

Posted in Aktuellt, Board work / Styrelsearbete on March 5th, 2018 by admin

Jämställdheten i de svenska bolagsstyrelserna har förbättrats markant de senaste åren, men ingenting har hänt i de dolda maktsfärerna – valberedningarna.

Bara en av tio är kvinna.

Det är valberedningarna som föreslår vilka som ska sitta i börsbolagens styrelserum. Det är en verksamhet som sker i det tysta och de blir nästan aldrig ifrågasatta när förslagen läggs fram på bolagsstämmorna. Och mönstret tenderar att vara tydligt – män väljer oftast andra män, enligt stiftelsen Allbrights rapport över jämställdheten i de nära 300 börsbolagens valberedningar.

– Kvinnor äger inte tillträde till den här maktsfären, säger Tove Dahlgren, tillförordnad vd för Allbright.

Drygt var tionde, 13, av alla valberedarna är en kvinna. Det är samma siffra som för sex år sedan när Allbright gjorde motsvarande undersökning. Samtidigt har visserligen kvinnorepresentationen i styrelserna gått framåt, till runt 32 procent i fjol, en andel som stigit ganska raskt, från 22 procent fem år tidigare.

– Men ingenting händer i valberedningarna, säger Tove Dahlgren.

Och det är illa, menar hon.

– Kvinnor är helt enkelt bättre på att rekrytera kvinnor.

Och det är inte så konstigt, man letar gärna i det egna nätverket, män hittar andra män, resonerar Dahlgren.

Det finns dock inget absolut säkerställt statistiskt samband mellan andel kvinnor i valberedningarna och i styrelserna.

– Men tendenserna är tydliga, säger Dahlgren.

Studien visar att drygt hälften av börsbolagen inte har en enda kvinna i valberedningen. Av dessa är det bara ett av fyra bolag som har en jämställd styrelse (minst 40 procent kvinnor). De få bolag som har en majoritet kvinnor i valberedning har också jämställda styrelser.

En ljusglimt i studien är att de större bolagen är bättre på jämställdhet, de har oftare mer professionella rekryteringsprocesser, enligt Tove Dahlgren. Fast det gäller inte hela vägen. Exempelvis statliga Fjärde AP-fonden, en storspelare bland ägarna i näringslivet, har riktlinjer som anger att det ska finnas kvinnliga kandidater i styrelserna där fonden är ägare.

– Men fonden har inte en enda kvinna som representerar dem i valberedningarna, säger Dahlgren.

Arne Lööw, chef för fondens ägarstyrningsenhet, vill egentligen inte kommentera innan han själv sett resultaten av Allbrights rapport.

– Men det stämmer, vi har ingen kvinna som sitter i valberedningarna för Fjärde AP-fonden för tillfället. Men det viktigaste är ju det arbete vi utför, och tittar vi där så har vi generellt legat över snittet vad gäller att föreslå andelen kvinnor till styrelser, säger Lööw.

Länken till den kompletta rapporten här.

Källa DN.se, 5 mars 2018
Länk

Trender i styrelsearbetet (inledning)

Posted in Aktuellt, Board work / Styrelsearbete on March 1st, 2018 by admin

Lagercrantz Associates arbetar sedan sex år tillbaka med faktabaserade styrelse- och VD-utvärderingar. Vi har idag en ledande position på marknaden med i första hand noterade bolag, men har också flera PE-bolag och statliga bolag, som uppdragsgivare.
Mycket är överensstämmande vad gäller framgångsfaktorer för styrelsearbetet. Men det finns också viktiga skillnader. Därför utgår vårt arbete från olika, speciellt anpassade, grundformat för t.ex. noterade bolag, onoterade bolag, banker, försäkringsbolag, statliga bolag och PE-kontrollerade bolag. Naturligtvis anpassas sedan styrelseutvärderingen ytterligare utifrån varje uppdragsgivares specifika förutsättningar.

För att skapa en jämförelsebild erbjuder vi två olika index:
1. Board Index
– en bild av hur företagets styrelse fungerar i förhållande till andra likvärdiga styrelser inom de
områden som är mest värdeskapande i styrelsearbetet.
2. Chair Index
– en motsvarande bild av hur styrelsens ordförande förhåller sig i jämförelse med andra, i
likvärdiga bolag, ordförandekollegor.

Som ett led i att hela tiden utveckla vårt erbjudande, och inte minst tillföra värde till våra uppdragsgivare, sammanställer vi på årsbasis en bild av hur nordiskt styrelsearbete utvecklas.

Här följer en kortfattade sammanställning av de områden vi valt att lyfta fram vad gäller erfarenheter av att faktabaserat utvärdera nordiska styrelsers arbete under perioden 2015 fram till dags dato:
1. Internationella ledamöter
2. VDs ”strategistöd”
3. Strategiarbetet i styrelsen
4. Kundfokus
5. Utvärdering av VD
6. Hållbarhetsarbetet
7. Successionsplanering
8. Generalister vs. specialister

Var och en av dessa områden beskrivs kortfattat i separata artiklar nedan. Tveka inte att ta en direktkontakt med oss för en fördjupad diskussion kring våra slutsatser eller en styrelsepresentation av våra samlade tankar kring dagens, och framtidens, styrelsearbete.

Läs gärna mer här.

Johan Mathson
Partner
Lagercrantz Associates