Fact Based Management

”Det går inte längre att leda företaget genom ”Management By Hope. Det som inte har två decimaler räknas inte längre”!

Idag är allt, mer än någonsin tidigare, fokuserat på siffror och finansiella mått.
Alla områden som inte kan målsättas i form av konkreta och mätbara resultatmått tappar betydelse. Det innebär att en mängd väsentliga områden för ett företags både kort- och långsiktiga framgång riskerar att inte få det fokus som krävs. Några konkreta områden är:

  • Målstyrning (måluppfattning, acceptans och förståelse)
  • Strategiförankring (uppfattat, förstått, accepterat och förmåga att agera)
  • Kultur och interna värderingar
  • Operativt ledarskap
  • Förändringar i kundpreferenser (betydelsen av olika bedömningspunkter vid köp / samarbete)
  • Den interna acceptansen vid produktlanseringar / kampanjer
  • Strategiläckage (hur mycket av det strategiska budskapet (förståelse) finns kvar på olika nivåer i en organisation, vilka blir effekterna (tappet av konkurrenskraft) och var finns potentialen till förbättring.
  • Strategiska kund- och medarbetarkartläggningar /-undersökningar.

Ofta utgår ett uppdrag från att man under flera år arbetet slentrianmässigt med kund- (ofta s.k. NKIs) och medarbetarkartläggningar. Och detta utan att några konkreta resultat skapas eller mätbara finansiella effekter nås. I dessa fall omarbetas kartläggningarna för att bli mer affärsdrivande, konkret användbara och framförallt verktyg som utvecklar affären. Som en del av projektet säkerställs att “man går från ord till handling” och att alla får rätt förutsättningar att driva ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete.

Johan har under drygt 20 år hjälpt uppdragsgivare i ett 70-tal länder att dels definiera affärskritiska processer / aktiviteter, dels skapa system för att mäta och följa upp framgången på både aktivitets- och förståelsenivå.

Detta skapar ”early warning systems” hos uppdragsgivaren som innebär att man snabbt (snabbare än konkurrenterna och redan långt innan de eventuellt negativa avvikelserna i resultatet blir synligt) kan identifiera och styra upp interna svagheter och brister.

Resultatet blir att beslutade strategier kan förankras mer tids- och kostnadseffektivt än konkurrenterna!
Detta är idag av avgörande betydelse för framgång. Orsaken är att marknads- och konkurrenssituationen förändras allt snabbare. Och i takt med det, kundernas preferenser och inköpsmönster. De företag som inte klarar om att ställa om till denna mer ”actionorienterade” affärsmiljö får det mycket svårt.