Hur påverkar det nya aktieägardirektivet er?

Johanna Sommarlund är delägare och konsult på Novare Pay, ett bolag som arbetar med ersättningsfrågor för ledande befattningshavare. Under 2019 blev EU:s aktieägardirektiv svensk lag vilken får stor påverkan för många bolag.

Vad är aktieägardirektivet och vad det tjänar till?
– Enkelt sammanfattat togs aktieägarrättsdirektivet fram för att stärka aktieägares ställning och försäkra att besluts fattas för bolags långsiktiga stabilitet. Direktivet behandlar bland annat frågor om ersättning till VD och vice VD och förhoppningarna hos EU-kommissionen var att aktieägarnas möjlighet att ta ställning till ersättningsfrågorna ska skapa en bättre koppling mellan företagsledares prestationer och löner.

Vilka av era kunder påverkas och vad är nytt?
– Direktivet omfattar bolag som har sitt säte i en EU-medlemsstat och är noterade inom EU. De statligt ägda bolagen och bolag som följer Svensk Kod för Bolagsstyrning omfattas också av de nya reglerna. Direktivets räckvidd är alltså omfattande och det här innebär att flera av våra kunder nu måste anpassa sig efter de nya reglerna. Ersättningsriktlinjerna, som nu är mer omfattande än tidigare, lades fram och godkändes tidigare under 2020. Till årsstämman 2021 ska nu för första gången en ersättningsrapport upprättas och publiceras, något som är en helt ny utmaning för dessa bolag.

Vad är viktigt att ha i åtanke med anledning av de nya kraven?
– Till att börja med bör de berörda bolagen starta sitt arbete med ersättningsrapporten nu, om inte igår. Det är en lite trasslig rapport att ta fram och det kommer att krävas noggrann kartläggning och diskussion internt för att arbeta fram den information som rapporten ska innehålla. I vår rapport ”Ersättningsrapport 2020” har vi gjort en sammanställning och bland annat ska data som sträcker sig över de senaste fem räkenskapsåren redogöras för och bolagen bör därför tänka över hur och med vilka mått resultaten ska redovisas. Ersättningsriktlinjerna ska också följas upp och ställas i relation till hur ersättningen faktiskt har sett ut, så det är helt klart en ökad arbetsbörda som faller på de publika bolagen.

Hur hjälper ni era kunder i arbetet med rapporten?
– Vi är specialister på ersättningsfrågor och arbetar med alla frågeställningar som kan uppstå på området, såväl i rollen som projektledare som bollplank. Även om ersättningsrapporten är en ny utmaning, kan vi genom vårt breda nätverk och kundbas bilda oss en god uppfattning om hur trender och normer utvecklas. Vi har möjlighet att se frågan ur ett helhetsperspektiv och kan därför identifiera problem och lösningar så att våra kunder kan få hjälp med alltifrån specifika tolkningsfrågor till att ro hela rapporten i hamn.

 

Källa: Novare.se, oktober 2020
Länk

Comments are closed.