Strategianpassade kartläggningar / undersökningar

Med en allt snabbare förändrad marknads- och konkurrenssituation är det väsentligt att tids- och kostnadseffektivt, och framförallt användarvänligt, få den affärskritiska information som krävs för uppföljning, styrning, ledning och beslut.

Kartläggningar, mätningar, undersökningar och analyser är idag en naturlig del i alla företags arbetssätt. Tidigare var skillnaden mellan olika företag om man gjorde kartläggningar eller inte. Idag är den stora skillnaden om man arbetar “affärsdrivande” med alla dessa olika insatser?

Johans arbetssätt karaktäriseras av följande:

1. Att bara genomföra de mätningar som “driver affären”. Idag görs för många kartläggningar (inte minst medarbetarkartläggningar) alltför traditionellt och ofta utifrån att “vi har ju alltid mätt detta” eller “alla andra gör ju det”.
2. Att alltid koppla mätningarna (och då inte minst den initiala fasen vad gäller frågeutformning / design) till uppdragsgivarens fastlagda strategi (externt och / eller internt).
3. Att alltid fokusera 2-3 huvudfrågor att utveckla, mäta, målsätta och följa upp baserat på resultatet. De flesta företag är “överambitiösa” och fokuserar för många områden.
4. Att alltid utarbeta handlingsplaner som är konkreta, relalistiska och gärna med en individuell koppling (som möjliggör uppföljning / utvärdering på enskild chefsnivå).
5. Att inte mäta för ofta. Det är t.ex. ofta inte realistiskt att göra kundkartläggningar varje år. I alla fall inte om man vill arbeta igenom frågeställningarna och de definierade nyckelfrågorna på ett kraftfullt sätt.
6. Att alltid kartlägga / mäta både “betyg” (vad är vi bra respektive mindre bra på” och betydelse av olika frågor / områden. I takt med att branscher och företag utvecklas allt snabbare blir det mesta allt bättre. Vi går från bra – dåligt till bra – mycket bra. Då blir det allt mer betydelsefullt att mäta hur man ser på betydelsen av de olika områden man valt att fokusera i kartläggningen. Tycker kunderna att det vi vill att de ska tycka är viktigast är det viktigaste också för dem?

Johan har under 20 år hjälpt uppdragsgivare i över 30 länder att specialdesigna mer än 500 olika typer av strategi- och affärsanpassade kartläggningar, undersökningar och analyser.
Här följer några exempel:

Interna undersökningar / områden:

 • Medarbetarundersökningar
 • Målstyrning
 • Ledarskap
 • Strategiförankring
 • Internt samarbete
 • Intern service
 • Kultur och värderingar
 • Time2Market (internt genomslag vid produktlanseringar/kampanjer)
 • Möteseffektivitet (i samarbete med Gr8meetings)
 • Ledningsgruppsarbete / – effektivitet
 • Förväntningar inför konferenser / möten
 • Före och efter investeringar i träningsinsatser


Externa undersökningar / områden:

 • Kundkartläggningar
 • Distributörskartläggningar
 • Branding / positionering
 • Före och efter mässdeltagande

Här följer några uttalanden som präglar den bild som jag ofta möts av när jag diskuterar mätningar och kartläggningar med företagsledningar och enskilda chefer:

“Det är alltid ett mycket stort intresse när vi presenterar den årliga medarbetarundersökningen. Med redan efter ett par veckor har den fallit i glömska. Det är mycket sällan vi får något konkret ut av detta arbete”

“Det är en insats som oftast känns som något som bara ska “prickas av” på listan över årets projekt”

“Vi får en allt sämre och sämre svarsfrekvens på våra kundundersökningar. Jag tror personligen att det beror på att kunderna inte ser några konkreta åtgärder eller aktiviteter baserat på den återkoppling och de synpunkter de gett oss”Tiden är förbi då det finns utrymme för svenkt näringsliv att slentrianmässigt investera tid och pengar i t.ex. kund- och marknadsunderökningar av typden “Nöjd Kund Index” eller “Nöjd medarbetar kartläggning”!

Vad är det man vill att kunderna och personalen skall vara nöjda med? Svaret är enkelt! Man vill få ett extra bra resultat på de frågeställningar som ytterst driver och utvecklar verksamheten mot de uppsatta målen.

Alltför många företag gör dessa mätningar utan någon som helst, eller en alltför oklar, koppling till de definierade strategierna (internt och externt) för framgång. Följdaktligen känner de operativa cheferna inte helelr att detta är något som hjälper dem att lyckas bättre (något som alla chefer drivs av!). Det är med andra ord inte så konstigt att många HR-chefer känner en frustration över det bristande intresset att aktivt arbeta med årets medarbetar-kartläggning.

“I år fick jag bara 45 minuter för att dra resultatet medarbetarkartläggningen i ledningsgruppen. Alla tyckte, som vanligt, att det var intressant. Men jag är rädd för att inget mer kommer att hända”Bara då man arbetar med strategiska medarbetar- och kundkartläggningar, och på detta sätt ger ett verktyg till företagets chefer att verkligen utveckla sinverksamhet, kommer fokuset att bli det rätta.

Johan arbetar endast med att designa och genomföra kartläggningar / undersökningar som ger en direkt, och mycket tydlig, koppling till uppdragsgivaren övergripande mål och strategier. På så sätt blir undersökningarna en naturlig, och affärsdrivande, del av den löpande verksamheten och de vesäntligaste områdena målsätts, får sin plats i affärsplanen,  mäts och följs upp.